Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

H ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΑΣ(Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών 12 Δεκεμβρίου 2016)Ἐπιστολή Ὀρθοδόξων Κρητῶν πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους τῆς Κρήτης.

(Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών 12 Δεκεμβρίου 2016)


Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης,
Ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ θέλοντας νά παραμείνουμε ἐντὸς τῶν κόλπων της, ἐνωμένοι διαχρονικὰ μὲ τὴν πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ θέλαμε νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὰ ἐξῆς: Ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης σᾶς ἀποστείλαμε ἐπιστολὲς, ποὺ σᾶς ἐφιστούσαμε τὴν προσοχὴ καὶ σᾶς παρακαλούσαμε νὰ λάβετε ὀρθόδοξη θέση ἀπέναντι στὰ προβλήματα πού δημιουργεῖ, ἐδῶ καὶ χρόνια, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ τὸ νὰ κηρύττει αἱρέσεις, προδίδοντας ἀναισχύντως τὴν ἁγία μας Πίστη. (Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τὶς κακοδοξίες του εἰς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας). Ἀλλὰ ἐσεῖς, ἀγνοώντας μας παντελῶς, ὄχι μόνον δὲν μᾶς ἀπαντήσατε ἐγγράφως καὶ δημοσίως ὅπως ἐμεῖς πράξαμε, ἀντιθέτως, συνταχθήκατε μὲ αὐτὸν καὶ μάλιστα προχωρήσατε πολὺ περισσότερο.

Μὲ τὸ νὰ δέχεστε τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, ποὺ ἀποδομεῖ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, καθὼς καὶ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, προδίδετε καὶ ἐσεῖς τὴν Ἁγία μας Πίστη. Θέλετε μάλιστα νά ἐπιβάλλετε τὴν ψευδοσύνοδο ὡς Ὀρθόδοξη!!! Πρέπει νὰ γνωρίζετε πὼς ὁδηγεῖτε τὴν Ὀρθοδοξία σὲ σχίσμα. Σχίζετε τὴν Ἐκκλησία κατασκανδαλίζοντας τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο. Δὲν γνωρίζετε, σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς, ὅτι ὅποιος σχίζει τὴν Ἐκκλησία, δὲν τὸν ξεπλένει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἁμαρτία οὔτε τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου;

Ἡ μόνη διαχρονικὴ ἐνδεδειγμένη ὁδὸς ποὺ προτάσσουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου, ἢ ἐπισκόπου, ποὺ κηρύσσει αἵρεση γυμνῇ τῇ κεφαλῇ. Σᾶς ἐπισυνάπτουμε τὴν μελέτη τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων ποὺ τεκμηριώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διακοπὴ μνημοσύνου εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς ποὺ δὲν συμπορευόμαστε μὲ τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ἀκόμη καὶ πρὶν τὴν συνοδικὴ του καταδίκη. Συντασσόμαστε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν διαχρονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες πατέρες ποὺ προσφάτως διέκοψαν ἐπισήμως τὴν κοινωνία μὲ τὸν αἱρετικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ μὲ τοὺς Κρῆτες ἱερεῖς μας, λόγῳ τῆς ἐπίσημης ἀποδοχῆς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὡς τὴν κυρίως θεολογικὴ γραμμὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, μετὰ τὴν αἱρετικὴ ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης.

Περιμέναμε ἀπὸ ἐσᾶς, νὰ ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Νὰ σταθεῖτε ἀνταξίως τοῦ ὑπουργήματός σας. Ἐσεῖς ἀντὶ νὰ στηρίξετε τοὺς Ὀρθοδόξους στὴν Πίστη μας, προτρέπετε τοὺς αἱρετικοὺς νὰ παραμείνουν στὴν πλάνη τους, ὁδηγώντας ἔτσι τοὺς μὲν στὸν βόρβορο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τοὺς δὲ στὴν αἰώνια καταδίκη νὰ παραμένουν ἀφώτιστοι καὶ ἔτσι νὰ ὁδηγηθοῦν ἀπὸ τὸν διάβολο στὴν αἰώνια κόλαση. Ἀμφοτέρων τὸ αἷμα τῶν ψυχῶν αὐτῶν θὰ ζητηθεῖ ἀπὸ τὰ χέρια σας. Μετανοῆστε ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, πρὶν αὐτὸ γίνει ἀναπόφευκτα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Φαίνεται, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, πὼς αὐτὰ πιὰ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρουν, ἀλλὰ τὸ μόνον ποὺ σᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι νὰ κάνετε μία ὑπακοὴ ἀμάρτυρη στὴν διαχρονία τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν ἔρθετε σὲ σύγκρουση μὲ τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ γιὰ νὰ κρατήσετε τὶς θέσεις σας ποὺ τόσο μοχθήσατε νὰ ἀποκτήσετε. Σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες, ὅταν βάλλεται καὶ νοθεύεται ἡ Πίστη ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ κρίνουμε, ἐλέγχουμε, ἀκόμη καὶ νὰ ἐξεγειρόμαστε. Καὶ δὴ ἀπέναντι καὶ σὲ Πατριάρχες.

Σᾶς παραβάλλουμε μερικὰ παραδείγματα, ἂν καὶ ὑπάρχουν πάρα πολλά:

Ὁ Εὐσέβιος, ὄντας λαϊκός, ἔλεγξε τὸν Πατριάρχη Νεστόριο (τὸν ἀποκάλεσε αἱρετικὸ) καὶ γιὰ αὐτὴν τὴν πράξη του ὄχι μόνο δὲν ἐπιπλήττεται ἀπὸ τοὺς Πατέρες, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπαινεῖται.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, λέγει γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ποὺ καταφέρονται ἐναντίον τῶν ἱερέων γιὰ θέματα Πίστεως: «Δὲν τοὺς κατακρίνω», «τοὺς ἐπαινῶ», «θὰ εὐχόμουν νὰ εἶμαι ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς». Ὄχι μόνο δὲν τοὺς μέμφεται , ἀλλὰ τοὺς ἐπαινεῖ καὶ εὔχεται νὰ εἶναι ἕνας ἀπὸ αὐτούς.

Ὁ Ἅγιος Δαλμάτιος ἀναφέρει : Ὁ Ἐπίσκοπος ποὺ παύει νὰ ὀρθοτομεῖ τὸν λόγο τῆς ἀληθείας, χάνει τὴν Θεία Χάρη καὶ καθίσταται καταραμένος καὶ ἀπορριμμένος στὸ πῦρ τὸ ἐξώτερον».

Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος, ἀναφερόμενος στὸν Σεβῆρο πρὸ τῆς Συνοδικῆς του καταδίκης:
«Τῶν Ἀντιοχέων τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μοιχὸ ἀνομώτατο καὶ φθορέα βδελυρώτατο».

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἀναφερόμενος στὸν Πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα:
«Λαμπρότατο ψεύτη καὶ συκοφάντη προφανέστατο» ...ὅταν περὶ Πίστεως βασίμως ἐλέγχουμε, εἶναι ἐπαινετὴ ὁμολογία...
Περιμένουμε καθηκόντως ἀπὸ ἐσᾶς, ἔστω καὶ αὐτὴν τὴν ὕστατη στιγμή, νὰ ἀπορρίψετε τὴν ψευδοσύνοδο, νὰ καταδικάσετε τὶς αἱρέσεις τοῦ Πατριάρχου, διακόπτοντας καί ἐσεῖς τήν κοινωνία μέ αὐτόν. Ὕστατη ἱκεσία σᾶς ἀπευθύνουμε, νὰ ξαναγίνετε Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὄχι Πατέρες τῶν ἐχθρῶν της. Ἀπολογηθεῖτε στὸ πλήρωμα τῆς Εκκλησίας.

Ἀπὸ ἐσᾶς περιμένουμε:

1) Νὰ καταδικάσετε τὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ὡς ψευδοσύνοδο καὶ αἱρετική.
2) Νὰ καταδικάσετε τὸν Οἰκουμενισμό, ὡς τὴν χειρότερη αἵρεση ὅλων τῶν αἱώνων.
3) Νὰ καταδικάσετε τὸ Π.Σ.Ε.
4) Νὰ καταδικάσετε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰ τὸν παπισμό.
5) Νὰ διακηρύξετε τὴν ἐπίσημη διαχρονικὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας μας: Μόνο στὴν Ὀρθό-δοξη Πίστη ὑπάρχει τὸ πλήρωμα τῆς Χάριτος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἕτοιμοι, ἂν ὀρθοτομήσετε τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, νὰ σταθοῦμε στὸ πλευρὸ σας σὲ ὁτιδήποτε μᾶς χρειαστεῖτε. Ἂν ὅμως παραμείνετε στὰ Οἰκουμενιστικὰ σας σχέδια τότε, ὑπακούοντας στοὺς Ἁγίους Πατέρες, θὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν διακοπὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.
Προσευχόμαστε ἐμπόνως πρὸς τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας μας Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, νὰ φωτίσει τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμά του, ἔτσι ὥστε νὰ παραμείνουμε μακριὰ ἀπὸ τὴν ψυχόλεθρο αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ νὰ μᾶς χαρίσει πνεῦμα ἀνδρείας, πνεῦμα συνέσεως, ὥστε νὰ Τὸν ὁμολογήσουμε ἐὰν χρειαστεῖ μέχρι θανάτου.


Μετὰ τιμῆς, ἀγάπης καὶ εἰλικρινοῦς ὁμολογίας, 

Γεώργιος Βλαμάκης.

Νικόλαος Κουκουράκης.

Ζαχαρένια Κουκουράκη.

Ἰωάννα Σμύρνοβα.

Ἄννα Βαρουδάκη.

Δήμητρα Παφίτη.

Κυριακή Καρακατσάνη.

Στουπακόπουλος Γεώργιος .

Όλγα Μάλφα.

Εὐαγγελία Παπαδάκη.

Ζαχαρένια Μαρκάκη.

Ἀναστασία Μενεγάκη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΤΤΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ.

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΦΩΤΗ.

ΚΡΙΝΙΩ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕΦΑΝΗΣ.Ἡ συλλογὴ τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται.ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.