Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Ανοικτή επιστολή προς τον Ιερομόναχο Σάββα Αγιορείτη.Ἀγαπητὲ πατέρα Σάββα Ἁγιορείτη
,

Μετὰ ποὺ παρακολούθησα στὸ διαδίκτυο ἕνα κήρυγμά σας: «Σύντομη ἀποτίμηση τῆς οἰκουμενιστικῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης» https://www.youtube.com/watch?v=klpI5t8_vhI&feature=share

μοῦ γεννήθηκαν αὐθόρμητα κάποια ἐρωτήματα καὶ σᾶς παρακαλῶ ἂν θέλετε νὰ ἀπαντήσετε ἐγγράφως.

1) Λέτε ὅτι, αὐτοὶ ποὺ ὑπέγραψαν τὶς κατάπτυστες ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου καὶ ποὺ ἐφαρμόζονται πλέον μὲ συνοδικὴ ἐπίσημη ἔγκριση ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος, εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας, μαζὶ μὲ τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη Κων/πόλεως Βαρθολομαῖο, διότι δέχονται τὶς αἱρέσεις ὡς μέλη τῆς Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐσεῖς ποὺ μνημονεύετε Ἐπίσκοπο ποὺ δέχεται τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου (καὶ συνεπῶς ἐκτὸς Ἐκκλησίας) τὶ εἴσαστε καὶ ποῦ βρίσκεστε; Μήπως εἴσαστε ἐντὸς Ἐκκλησίας ὅπως ἀδόκιμα ὑποστηρίζετε; Εἴσαστε ἐκτὸς Ἐκκλησίας, πάτερ μου, λόγω τοῦ μολυσμοῦ τῆς πίστεως διὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικούς (Ἁγ.Θεόδωρος Στουδίτης).

Ὁ Άγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης, μέγας ὁμολογητὴς καὶ στυλοβάτης τοῦ Μοναχισμοῦ, μᾶς γράφει σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς μνημονεύσεως τῶν Ἐπισκόπων τὰ ἐξῆς: «Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζεις ὅτι μνημονεύαμε τότε ποὺ δὲν εἶχε γίνει ἀκόμη Σύνοδος, οὔτε εἶχε συνοδικῶς ἐκφωνηθεῖ τὸ αἱρετικὸ δόγμα καὶ ὁ ἀναθεματισμὸς τῶν ὀρθοδόξως φρονούντων. Καὶ πρὶν ὑπάρξει αὐτὴ ἡ ξεκάθαρη ὁμολογία καὶ ἀποδοχὴ τῆς αἱρέσεως ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, δὲν ἦταν ἀσφαλὲς νὰ ἀποκοποῦμε τελείως ἀπὸ τοὺς παρανόμους, ἀλλὰ μόνον νὰ ἀποφεύγουμε τὴ φανερὴ καὶ δημόσια ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία μὲ αὐτούς, νὰ τοὺς μνημονεύουμε δὲ κατ’ οἰκονομίαν μέχρι κάποιο χρονικὸ διάστημα. Ἀπὸ τὴν ὥρα ὅμως ποὺ ἔγινε φανερὴ καὶ ξεκάθαρη ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία καὶ μάλιστα κατοχυρώθηκε συνοδικῶς, πρέπει καὶ σὺ καὶ ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι νὰ ἀποφύγετε μὲ παρρησία κάθε ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς κακοδόξους καὶ νὰ μὴν μνημονεύετε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στὴν Σύνοδο, ἢ εἶναι ὁμόφρονες μὲ τὶς ἀποφάσεις της ἐπειδὴ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἐχθροὺς τοῦ Θεοῦ δὲν χαρακτήριζε μόνον τοὺς αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ἐπικοινωνοῦν ἐκκλησιαστικὰ μαζὶ τους»1

2) Ἡ Ἐκκλησία λοιπὸν βρίσκεται ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ὅλη ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ἐσεῖς μὲ ποῖον τρόπο ὑποστηρίζετε αὐτὴν τὴν ἀλήθεια; Μόνο μὲ λόγια κατὰ τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Καὶ ποῦ εἶναι οἱ πράξεις σας γιὰ νὰ μιμηθεῖτε τοὺς Ἁγίους Πατέρες μας, ἢ τουλάχιστον νὰ συμπορευθεῖτε μὲ τοὺς ὅντως διωκόμενους Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ποὺ διώκονται γιὰ τὸν λόγο τοῦ ὅτι ἔκαναν τὸ ἀναμενόμενο καὶ πρέπον, δηλαδὴ ἀγῶνα κατὰ τῆς αἱρέσεως μὲ διακοπὴ μνημοσύνου; (βλέπε τὸν συνονόματό σας πατέρα Σάββα Λαυριώτη, τὸν γέροντα Γαβριὴλ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ Ἁγιορεῖτες Πατέρες). Μήπως φοβᾶστε καὶ ἐσεῖς νὰ χάσετε τὸ μοναστήρι σας καὶ τὶς θέσεις σας; Δὲν φοβᾶστε μήπως χάσετε τὸν Χριστό;

3) Μιλᾶτε γιὰ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς. Μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐσεῖς μνημονεύετε καὶ συμπροσεύχεστε, δὲν εἶναι αἱρετικοὶ ἀφοῦ ὑπέγραψαν καὶ συμφωνοῦν μὲ τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου;

4) Τοὺς Κανόνες ποὺ μιλοῦν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τὴν ἀποτείχιση (15ος Κανόνας τῆς πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπὶ Ἁγίου Φωτίου, 31ος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ πλῆθος ἄλλων) καὶ ποὺ ἐπιβάλλουν τὴν διακοπὴ μνημοσύνου αἱρετικῶν Ἐπισκόπων, Πατριαρχῶν κλπ. ποὺ κηρύσσουν αἵρεση γυμνῇ τῇ κεφαλῇ δὲν τοὺς γνωρίζετε; Ἢ μήπως διαλέγετε αὐτοὺς ποὺ σᾶς ἐξυπηρετοῦν κατὰ τὸ δοκοῦν; Αὐτοὶ ποὺ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς Ἐπισκόπους, ὄχι μόνον δὲν δημιουργοῦν σχίσμα στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ προφυλάσσουν τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ σχίσματα καὶ εἶναι ἄξιοι τιμῆς ὁμολογητῶν (βλ. 15ο Κανόνα ΑΒ’ Συνόδου Μ. Φωτίου).

Ὑπάρχει ἄλλη ἐνδεδειγμένη λύση γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καὶ νὰ ὑποστηρίξουμε τὴν ἀλήθεια, μένοντας μέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; Ὑπάρχει ἄλλη πράξη ποὺ προέβησαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴν μέσα στὴν διαχρονία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἰστορίας; Ὅσο καὶ νὰ ψάξετε δὲν θὰ βρεῖτε, πάτερ μου.

5) Γιατὶ δὲν κάνετε πράξη τοὺς Κανόνες ποὺ ὑπάρχουν στὸ Πηδάλιο γιὰ λόγους πίστεως; Μήπως εἶναι δυνητικοὶ οἱ Κανόνες καὶ πρέπει νὰ ἐφαρμόζονται ὅπως ὁ καθένας κρίνει;

6) Δὲν καταλαβαίνετε πὼς τὰ πνευματικὰ παιδιὰ σας τὰ παρασύρετε μαζὶ σας στὴν αἵρεση καὶ δὲν τοὺς διδάσκετε τὸ προφανές, δηλαδὴ τὴν ἀποτείχιση ἀπὸ τὴν θανατηφόρο αἵρεση καὶ τὸ σταυρικὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα τῶν Πατέρων; Δὲν ἀντιλαμβάνεστε πὼς πλανᾶστε μὲ τὸ νὰ μὴν κάνετε πράξη τὰ λόγια σας καὶ πλανᾶτε τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἀποδεικνύοντας τὸν ἑαυτὸ σας προβατόσχημο λύκο; Δὲν καταλαβαίνετε πὼς κατασκανδαλίζετε τὸ πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ ποὺ γνωρίζει τὶ πρέπει νὰ πράξει ἐν καιρῷ αἱρέσεως;

Προσέξτε πάτερ μου, γιατὶ ὁ πονηρὸς στὰ ἔσχατα χρόνια ποὺ ζοῦμε, γνωρίζει πολλοὺς τρόπους νὰ μᾶς κερδίσει στὴν αἱώνια κόλαση. Ἐσεῖς ἂν θέλετε νὰ ἔχετε κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς οἰκουμενιστὲς καὶ συνεπῶς μὶα θέση μαζί τους στὴν ἄλλη ζωή, μπορεῖτε νὰ τὸ κάνετε. Ἀλλὰ νὰ παίρνετε μαζὶ σας τοὺς ἀνημέρωτους, τοὺς μὴ γνωρίζοντας καὶ τοὺς ἀνυποψίαστους χριστιανούς, ἀντὶ νὰ τοὺς διδάσκετε τὰ πατερικὰ καὶ ὀρθόδοξα δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα. Ἀναμένω ἀπάντησή σας.Μετὰ τιμῆς, 

Τσούρας Λουκᾶς 


1 Ἐπιστολὴ 39. Θεοφίλῳ ἡγουμένῳ, Φατοῦρος, σελ. 113, στίχ. 51. PG 99, 1045D. ΕΠΕ, Φιλοκαλία, τόμ. 18Β, σελ. 196).
ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.