Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Ομολογία Πίστεως και δήλωση Αποτειχίσεως.


Ορθόδοξη Ομολογία Πίστεως κατά της Αντιχρίστου και Σατανικής Υπέρ-Παν-Αιρέσεως του διαχριστιανικού και διαθρησκευτικού Οικουμενισμού.

Και δήλωση Αποτειχίσεως. 

Του Δημητρίου Βερβάτη. 

Πρός: την Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης.

Πρός: τον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης. Άνω Μετεώρων Θεσσαλονίκης.

Είς το όνομα της ομοουσίου αδιαιρέτου ζωαρχικής Τριάδος του Πατρός και του Υιού και Άγιου Πνεύματος νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. αμήν.

«Στήκετε, καὶ

κρατεῖτε τὰς παραδόσεις ἃς ἐδιδάχθητε

εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν»

(Β´ Θεσ. Β´ 15)

Τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸνἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.


Διά λύπης και χαράς πνευματικής δηλώνω επίσημα ότι διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την Ψευδοεκκλησία της Ελλάδος και οποιαδήποτε συγκοινωνεί μετ αυτής διότι αποδέχεται την Ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης του 2016 που συνοδικά νομιμοποίησε και έκανε δόγμα την Υπέρ Παν Αίρεση του Σατανικού Οικουμενισμού και κατήργησε την Ορθόδοξη Αποστολική και πατερική πίστη και παράδοση της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής του χριστού εκκλησίας. Διά αυτόν τον λόγο αποτειχίζομαι (Τὸ οὐσιαστικὸ «ἀποτείχισις» παράγεται ἀπὸ τὸ ρῆμα «ἀποτειχίζω», τὸ ὁποῖο σύμφωνα μὲ τὰ Λεξικὰ καί τό Μέγα Λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας τῶν Liddell – Scott, σημαίνει «ὀχυρώνω, ἀποκλείω διὰ τείχους, ἐγείρω μεσότοιχον». Ἑπομένως, καὶ ἡ λέξη «ἀποτείχισις» σημαίνει «ἀποκλεισμὸς διὰ τείχους, ὀχύρωσις». Τὸ δὲ τεῖχος, ποὺ ὑψώνει κανεὶς, γιὰ νὰ ἀμυνθεῖ, καλεῖται ἀποτείχισμα. Ἀποτείχισις δέν σημαίνει τὸ νὰ βγεῖ κάποιος ἐκτός τοῦ τείχους, ἐν προκειμένω τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἐσφαλμένα πιστεύουν οἱ περισσότεροι. Ὁ ἀποτειχισθείς κληρικός, ἕνεκα τῆς φανερῆς αἱρέσεως τοῦ ἐπισκόπου του, φτιάχνει ἕνα τεῖχος ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ τὸν χωρίζει ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, μέχρι νὰ ἔρθει Ὀρθόδοξη Σύνοδος, νὰ καθαιρέσει τὸν αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, ἐὰν δὲν μετανοήσει.)όπως προστάζει ο ΙΕ κανόνας της ΑΒ Οικουμενικής Συνόδου επί Αγίου Φωτίου Πατριάρχου κωνσταντικουπόλεως και ο ΛΑ αποστολικός κανόνας να διακόπτομε κοινωνία προ και έως συνοδικής διαγνώσεως.

Θα σκεφτείτε όμως τώρα γιατί δεν αποτειχίστηκα πρίν την Ψευδοσύνοδο της κρήτης θα σας απαντούσα αλλά θα αφήσω τον Άγιο θεόδωρο τον Στουδίτη να σας απαντήσει μίας και είναι απο τούς μεγαλύτερους Αγίους Ομολογητές και γι αυτο δεν προβάλλεται σήμερα στον κόσμο για ευνόητους λόγους.

«...εἰδυῖα ὅτι αἵρεσις, φεύγῃ τήν αἵρεσιν, ἤγουν τούς αἱρετικούς, τοῦ μήτε κοινωνεῖν αὐτοῖς μήτε ἀναφέρειν ἐν τῇ εὐαγεστάτῃ αὐτῆς μονῇ ἐπί τῆς θείας Λειτουργίας˙ ὅτι μέγισται ἀπειλαί κεῖνται παρά τῶν ἁγίων ἐκφωνηθεῖσαι τοῖς συγκαταβαίνουσιν αὐτοῖς μέχρι καί ἑστιάσεως. εἰ δέ λέγοι ἡ ὁσιότης σου, πῶς αὐτῇ πρό τῆς λεηλασίας τοῦτο οὐκ εἴπομεν, ἀλλ’ ὅτι καί ἡμεῖς ἐμνημονεύομεν τῶν ἐν τῇ Βυζαντίδι, ἐκεῖνο γινωσκέτω, ὅτι οὕπω σύνοδος ἦν οὐδέ ἐκφωνηθέν ὑπῆρχε τό πονηρόν δόγμα καί ἀνάθεμα˙ καί πρό τούτων οὐκἦν ἀσφαλές ἀποστῆναι τῶν παρανομούντων τελείως ἤ τό φεύγειν μόνον τήν προφανῆ κοινωνίαν αὐτῶν, οἰκονομίᾳ δέ πρεπούσῃ, ἀναφέρειν ἕως καιροῦ.ἐπεί δέ ἐξῆλθεν εἰς προῦπτον ἡ αἱρετική ἀσέβεια διά συνόδου εἰς τοὐμφανές, δεῖ ἄρτι καί τήν σήν εὐλάβειαν σύν πᾶσιν ὀρθοδόξοις παρρησιάζεσθαι διά τοῦμή κοινωνεῖν τοῖς κακοδόξοις μηδέ ἀναφέρειν τινά τῶν ἐν τῇ μοιχοσυνόδῳ εὑρεθέντων ἤ ὁμοφρονούντων αὐτῇ. καί γέ δίκαιον, ὅσιε πάτερ, κατά πάντα σε ὄντα φερωνύμως θεόφιλον, φιλεῖν καί ἐν τούτῳ τόν θεόν˙ ἐχθρούς γάρ θεοῦ ὁ Χρυσόστομος οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἐπιστολή 39, Θεοφίλῳ ἡγουμένῳ, Φατοῦρος σελ. 113, στιχ. 51· Ρ.G. 99, 1045D).

Όπως προανέφερε ο Άγιος προ της Ψευδοσυνόδου κάναμε οικονομία και σας μνημονεύαμε απλός αποφευγαμε την άμεση κοινωνία μαζί σας. Τώρα όμως που "αναθεματίσατε" την Ορθόδοξη πίστη καταργόντας το σύμβολο της Πίστεως, την Συνοδικότιτα κ.α. πρέπει υποχρεωτικά να διακόψουμε πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με τους αιρετικούς και τους κοινωνούντες με αιρετικούς ίνα μη γίνουμε και εμείς εχθροί του θεού.

Δυστυχώς όμως αυτή η οικονομία μας (παρανομία) οδήγησε σε χειρότερα αποτελέσματα όπως π.χ. την σχεδόν καθημερινή καταπάτιση των εντολών του θεού(Συμπροσευχές,Συλείτουργα κ.λπ) και και την αύξηση των φορέων της Υπέρ-Παν-Αιρέσεως και που οδήγησε στην Ψευδοσύνοδο. Ευτυχώς όμως οι Χριστιανοί δεν άντεξαν άλλο μετά την Ψευδοσύνοδο, αποτειχίστηκαν ακολουθόντας τον Χριστό στον μαρτυρικό Γολγοθά.


Λόγοι που διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την Παναίρεση και τους Παναιρετικούς ΠΣΕσατζίδες.

«Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα, κἂν ἀξιόπιστος ᾖ, κἂν νηστεύῃ, κἂν παρθενεύῃ,κἂν σημεῖα ποιῇ, κἂν προφητεύῃ, λύκος σοι φαινέσθω, ἐν προβάτου δορᾷ, προ-βάτων φθορὰν κατεργαζόμενος» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, «Πρὸς Ἥρωνα Ἐπιστολή», P.G. 5, 912Α-Β).

Ά. Διότι προσθέσατε την εκκλησία του Χριστού την Νύμφη στο Σατανικό και Οικουμενιστικό Π.Σ."ε" (Παγκόσμιο Συμβούλιο "Εκκλησιών" ήτοι Αιρέσεων)

Χωρίς την έγκριση του λαού του θεού δηλαδή προσθέσατε την Παρθένο Νύμφη του Χριστού ανάμεσα σε πόρνες του Σατανά δηλώνοντας έτσι ότι η εκκλησία του Χριστού ήτοι η Μια Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού εκκλησία είναι κομμάτι του Σατανά.

'Β. Διότι μέσω των Αντικανονικών και Προδοτικών Θεολογικών Διαλόγων αναγνωρίζεται εκκλησιαστικότιτα στους αιρετικούς ενώ η Αγία γραφή μας προστάζει : «αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.» (Τιτ.Γ’ 10-11)

1) Στο Chambezy του Ελβετίας (1990)

Υπογράφεται ότι οι Αιρετικοί Μονοφυσίτες που καταδικάστηκαν απο την Δ' Οικουμενική Σύνοδο είναι Εκκλησία!

2) Στο Balamand του Λιβάνου (1993)

αναγνωρίζεται Αποστολική Διαδοχή, Χάρη και Μυστήρια στους Αιρετικούς Παπικούς! Επίσης αθωώθηκε η επάρατη Ουνία ο Δούρειος Ίππος του Παπισμού που προσηλυτίζει τους ορθόδοξους!

3) Στη Ravenna της Ιταλίας (2007) έγινε αποδεκτό οτι κατά την πρώτη χιλιετία, πριν απο το οριστικό σχίσμα του 1054, ο επίσκοπος Ρώμης είχε, δήθεν, "Πρωτείο" έναντι των άλλων Πατριαρχών!

'Γ. Διότι καταπατάτε τους τούς θείους και ιερούς κανόνες (κατ εσάς "τα τοίχοι του αίσχους") όπου οι Άγιοι Πατέρες έδωσαν το αίμα τους για την διαφύλαξη τους.

1) συμπροσεύχεστε με αιρετικούς και σχισματικούς που κατα του ιερούς κανόνες απαγορεύεται

Κανών Ι' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:

"Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κᾄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὖτος ἀφοριζέσθω".

Κανών ΙΑ΄τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:

"Εἴ τις καθῃρημένῳ , κληρικός ὤν, κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός".

Κανών ΜΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:

"Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἥ Διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος, μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς Κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω".
Κανών ΛΓ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:

"ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἤ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι".2) Αλλά και να μην συμπροσευχηθήτε και μόνο με την εισχώρηση σας στους οίκους των Δαιμόνων π.χ. παπικών, Εβραίων, μουσουλμάνων καταπατάτε πάλι τους ιερούς κανόνες:

Κανών ΞΕ' τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:

"Εἴ τις Κληρικός, ἤ Λαϊκός εἰσέλθοι εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καίκαθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω".

Κανών ΟΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων:

"Εἴ τις Χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἰερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω".

3) Βάζετε αιρετικούς και αλλόθρησκους μέσα στους ναούς του θεού καταδικασμένη και αυτή η ενέργεια απο τους ιερούς κανόνες:

Κανών ΣΤ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου:

"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τόν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει".

Κανών Θ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τποικῆς Συνόδου:

"Περί τοῦ μή συγχωρεῖν εἰς τά κοιμητήρια, ἤ εἰς τά λεγόμενα μαρτύρια πάντων τῶν αἱρετικῶν ἀπιέναι τούς τῆς Ἐκκλησίας, εὐχῆς ἤ θεραπείας ἕνεκα, ἀλλά τούς τοιούτους, ἐάν ὧσι πιστοί, ἀκοινωνήτους γίνεσθαι μέχρι τινός, μετανοοῦντας δέ, καί ἐξομολογουμένους ἐσφάλθαι, παραδέχεσθαι".

4) Δέχεστε τα μυστήρια των αιρετικων

Όπως το Βάπτισμα οπού κατά τους ιερούς κανόνες είναι Άκυρο όταν γίνεται εκ των αιρετικών και οποίος το δέχεται ας καθαρείτε

Ὁ ΜΣΤ΄ Ἀποστολικός, ὁ ὁποῖος προστάσσει: «Ἐπίσκοπον, ἤ Πρεσβύτερον αἱρετικῶν, δεξαμένους Βάπτισμα, ἤ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν, τίς γάρ συμφώνησις Χριστῶ πρός Βελίαρ, ἤ τίς μερίς πιστοῦ μετά ἀπίστου»;
Και πολλούς άλλους κανόνες που καταπατάτε καθημερινά.

Δ. Διότι με την Ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης κάνατε την Σατανική Υπέρ-Παν-Αίρεση του Οικουμενισμού Δόγμα της Εκκλησίας.

Γιατί είναι αιρετική και Βλάσφημη η Ψευδοσύνοδος της Κρήτης;

Τὰ συμπεράσματα ποὺ ἀβίαστα ἐξάγονται ἀπὸ τὴν μελέτη τῶν τελικῶν κειμένων εἶναι ὅτι:

1.Ἀκολούθησε καινοφανεῖς μεθοδεύσεις στὴν θεματολογία καὶ τὶς πρακτικές της.

2.Ἀπέκλεισε τοὺς Ἐπισκόπους καὶ κατέλυσε τὴν Ὀρθόδοξη συνοδικότητα καὶ ἐν γένει χρησιμοποιήθηκαν ἀντορθόδοξοι μέθοδοι στὸν τρόπο λειτουργίας της.

3.Δὲν ὑπῆρξε ἐπαρκὴς ἐνημέρωση τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος· ἀντίθετα ὑπῆρξε ἀπόκρυψη τῶν ἀποφασιζομένων κατὰ τὴν προσυνοδικὴ διαδικασία.

4.Καθιέρωσε τὴν μεταπατερικὴ καὶ βαπτισματικὴ θεολογία.

5.Νομιμοποίησε ἐπίσημα καὶ συνοδικὰ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

6.Ἐπετεύχθη τελικὰ ὁ στόχος τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως τῶν αἱρέσεων, δηλαδὴ ἔγινε δεκτὸ ὅτι ὁ Παπισμὸς καθὼς καὶ λοιποὶ αἱρετικοὶ εἶναι Ἐκκλησίες καὶ ὄχι αἱρέσεις.

7.Ὑποβίβασε τὸν χριστιανισμὸ στὸ ἐπίπεδο τοῦ κοινωνισμοῦ («κοινωνικὸ εὐαγγέλιο»).

8.Δὲν ἐξέφρασε τὴν Ἁγιοπνευματικὴ ἐμπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

9.Δέν ἀκολούθησε τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς καὶ δὲν ἔγινε ἐξ’ ἀρχῆς ἀναγνώριση ὅλων τῶν προηγουμένων Συνόδων καὶ κυρίως ἀναγνώριση ὡς Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς 8ης καὶ τῆς 9ης.

10.Κατέλυσε ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ συνεπῶς δὲν ἀκολούθησε τὸν Ἁγιοπνευματικὸ τρὸπο συγκλήσεως Ὀρθοδόξων Συνόδων, ὅπου ἐν πρώτοις ἐπικύρωναν καὶ δέχονταν τὶς ἀποφάσεις ὅλων τῶν προηγουμένων Ὀρθοδόξων Συνόδων καὶ κατόπιν συνέχιζαν τὸ ἔργο αὐτῶν, δηλαδὴ τὴν καταδίκη τῶν ἀναφυομένων αἱρέσεων ἐντὸς τῶν κόλπων τῆς Ἐκκλησίας.

11.Ἀναγνώρισε στὰ μέλη τοῦ Προτεσταντικοῦ λεγομένου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν κανονικὴ ἱερωσύνη, μυστήρια καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή, καθὼς καὶ τὰ αἱρετικὰ καὶ ἀντορθόδοξα κείμενά του.

12.Παραγκωνίσθηκε καὶ ἀγνοήθηκε ὁ ρόλος τοῦ Μοναχισμοῦ καὶ ἰδιαίτερα ἡ στάση τῶν Ἁγιορειτῶν ἔναντι τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.Ε. Αναγνωρίζεται τους Σχισματικούς Ουκρανούς οι οποίοι είναι Αναθεματισμένοι Αφορισμένοι και Καθηρημένοι στους οποίους Εδώθει Αυτοκεφαλία απο τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης οποίος λόγω του Νεοπαπισμού που τον διακατέχει κατεπάτησε τα όρια της Τοπικής του Δικαιοδοσίας όπως πολλές φορές στο παρελθόν ώστε να ενωθεί με τους Σχισματικούς οι οποίοι έχουν κοινωνία με Ουνίτες.


Δία τους παραπάνω λόγους όπως πιστεύω πως καταλαβένετε οτι πρέπει να διακόψω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία με την κακόδοξη εκκλησία σας όπως κάθε Χριστιανός ίνα μην εξέλθει της εκκλησίας του Χριστού την μία και διαχρονική.

Δηλώνω ότι δεν προσχωρώ σε καμία παράταξη της Παρασυναγωγής των λεγομένων Γ.Ο.Χ.

Θα τελλώ τις μυστηριακές μου ανάγκες μόνο σε αποτειχισμένο=Ορθόδοξο ιερέα ίνα μη μολύνομαι όπως διδάσκει η Ορθόδοξος διδασκαλία.

Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες γράφουν πρὸς τὸν λατινόφρονα αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Παλαιολόγο: «Καὶ πῶς ταῦτα ἀνέξεται ὀρθοδόξου ψυχή, καὶ οὐκ ἀποστήσεται τῆς κοινωνίας τῶν μνημονευσάντων αὐτίκα, καὶ ὡς καπηλεύσαντας τὰ θεῖα τούτους ἡγήσεται; Πλὴν ὅτι μολυσμὸν ἔχει ἡ κοινωνία, ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἂν Ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων» (Κριτικὴ ἔκδοσις τῆς ἐπιστολῆς ἐν: V. Lourent et. Dorroze’s DOSSIER GREC DE L’ UNION DE LYON 1273-1277, P. 376-403 Paris 1976).

Θα δεχτώ μετά μεγάλης χαράς την οποιαδήποτε εκκλησιαστική ποινή αποφασίσετε ότι μου "αξίζει " θα την δεχτω ως ευλογία διότι οι ποινές από αιρετικούς στους ορθόδοξους είναι ανυπόστατες και άκυρες

ΩΣΠΕΡ Η ΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΗ ΕΥΡΟΥΣΑ ΑΞΙΟΝ ΥΠΟΔΟΧΕΑ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΣΤΕΙΛΑΝ, ΕΤΣΙ ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΝ Η ΚΑΤΑΡΑ, ΤΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟΝ, Η ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΣ, Ο ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΑΔΙΚΩΣ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΝΤΟΣ (ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΚΕΦ. 15)

Ο αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής ερμηνεύοντας αυτά τα φαινόμενα γράφει: <<Εάν παρά τον σκοπόν αφορίση ο Ιεράρχης, δεν θα έχη σύμφωνον το θείον κρίμα, διότι μόνον εν συμφωνία με το θείον πρέπει να αφορίζη και όχι κατά το θέλημά του>> (<<Πηδάλιον>>, σελ. 36). Και ο Ομολογητής των Ορθοδόξων αληθειών, ο Μέγας Θεόδωρος ο Στουδίτης, προσθέτει: <<Ουδεμία εξουσία έχει δοθή στους Ιεράρχες να παραβαίνουν τους Ιερούς Κανόνες, παρά μόνον να συμφωνούν με τα νομοθετηθέντα και να ακολουθούν τα καλώς προηγηθέντα. Και το να δένουν και να λύνουν, δεν έχουν εξουσίαν να το πράττουν ως έτυχεν, αλλά μόνον όταν είναι σύμφωνον με τον γνώμονα της αληθείας>> (Ε.Π. 99, 985). Και εις τας Αποστολικάς Διαταγάς αναγινώσκομεν: <<Ώσπερ η πεμπομένη ειρήνη, μη ευρούσα άξιον υποδοχέα, επιστρέφει εις αυτούς όπου την έστειλαν, έτσι - μάλλον δε και πολύ περισσότερον - η κατάρα (το επιτίμιον), μή υπάρχοντος αξίου προς τον οποίον εστάλη, λόγω της αθωότητός του, επιστρέφει εις την κεφαλήν του αδίκως αυτήν αποστείλαντος>> (Βιβλ. 3ο. Κεφ.15). Τρομάζει και φρικιά ο νους του ανθρώπου, του ευλαβούς Χριστιανού, όταν διαπιστώνη πόσον αλλότριοι κατάντησαν κάποιοι προς τους αγίους Πατέρας και το αληθές πνεύμα της Ορθοδοξίας.1. Αποτειχίζομαι και διακόπτω πάσα εκκλησιαστική κοινωνία μαζί σας. Δεν σας αναγνωριζω ως πνευματική μου κεφαλή.

2. Δεν διακηρύτω πεπλανιμένες κακοδοξίες όπως: Δυνητισμός, Επισκοποκεντρισμός, Γεροντολατρία, ότι η Αποτείχιση είναι μόνο για ιερείς (παπισμός), κοινό ποτήριο κ.λπ. πλάνες που έχετε δημιουργήσει ίνα κρατάτε τον ακατήχυτο λαό στην αίρεση.

Σας εύχομαι καλή μετάνοια με αγάπη Χριστού. 

Ο ελάχιστος Δημήτριος Βερβάτης. 

Αποτείχιση η μόνη οδός σωτηρίας.
ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.