Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

Ἐν ὄψει δραματικῶν ἐξελίξεων!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ἐν ὄψει δραματικῶν ἐξελίξεων!

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐζήλωσε τήν δόξα τοῦ προκατόχου του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου καί, ὅπως ἐκεῖνος, παρασυρθείς τότε ὑπό τοῦ Μελετίου Μεταξάκη, προκάλεσε τό ἡμερολογιακό Σχίσμα, ἑτοιμάζεται, πιεζόμενος ὑπό τοῦ διαδόχου ἐκείνου, νά προκαλέσει τή δημιουργία νέου σχίσματος στήν Ἐκκλησία τώρα γιά τό Οὐκρανικό;

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἐν ὄψει τῆς τακτικῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία ἤδη συνεδριάζει γιά δεύτερη ἡμέρα, πολλοί ἔσπευσαν αὐτές τίς ἡμέρες νά παρέμβουν καί μέ ἄρθρα των νά προτείνουν διάφορα, ὅσον ἀφορᾶ στό μεῖζον ἐκκλησιαστικό ζήτημα τοῦ Οὐκρανικοῦ. Μία τέτοια παρέμβαση ἦταν καί σχετικό ἄρθρο τοῦ κ. Ἀν. Βαβούσκου, δρ. Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, ὁ ὁποῖος μεταξύ ἄλλων διετύπωσε τήν ἄποψη ὅτι μόνον διά μιᾶς ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας εἶναι δυνατόν ὀ Πρόεδρος νά θέσει πρός συζήτηση τό Οὐκρανικό.


Εἶναι χαρακτηριστικό τό δημόσιο σχόλιο τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου τήν παρελθοῦσα Κυριακή (6/10/2019), πρίν ἀκόμη ἐνημερωθεῖ καί ὁ ἴδιος περί συγκλήσεως ἐκτάκτου Ἱεραρχίας μέ ἀποκλειστικό θέμα τό Οὐκρανικό, ὅτι κατεβαίνει στήν Ἀθήνα γιά τήν Ἱεραρχία ὅπου ἔχουμε, ὅπως εἶπε, νά κάνουμε ἐκλογές Μητροπολιτῶν, ἀλλά αὐτό δέν εἶναι τό "σημαντικό"(;). Τό δύσκολο θέμα πού μᾶς περιμένει, πρόσθεσε, εἶναι τό Οὐκρανικό ζήτημα πού ἀπασχολεῖ ὁλόκληρη τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Στά θέματα τῆς ἡμερησίας Διατάξεως της Ἱεραρχίας δέν ἦταν, οὔτε εἶναι, τό Οὐκρανικό. Καί ὅμως ὁ κ. Ἄνθιμος ἐτόνισε ὅτι αὐτό θά εἶναι τό ζήτημα πού θά ἀπασχολήσει κυρίως τούς Ἱεράρχες. Δικαιώνεται δέ, ἐκ τῶν ὑστέρων, διότι τελικῶς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φαίνεται ὅτι ἀκολούθησε αὐτό πού δημοσίως, συμπτωματικῶς λίγα εἰκοσιτετράωρα προηγουμένως, εἶχε προτείνει ὁ κ. Βαβοῦσκος.

Ἔτσι, τό προσεχές Σάββατο, 12 Ὀκτωβρίου θά συνεδριάσει ἐκτάκτως ἡ Ἱεραρχία μέ μοναδικό θέμα τό Οὐκρανικό (ὡς "Ἐνημέρωση περί τοῦ Αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας") καί εἰσηγητή, βεβαίως, τόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὁ τελευταῖος φαίνεται ἀποφασισμένος νά "τακτοποιήσει" μέ συνοπτικές διαδικασίες αὐτή τήν ἐκκρεμότητα. Θά ἔλεγε κανείς καί βεβιασμένα, μιᾶς καί, ἀφ' ἑνός μέν, αἰφνιδίασε τούς Ἱεράρχες μέ τήν πρωτοβουλία του, ἀφ' ἑτέρου δέ, εἶναι προφανής ἡ μεθόδευση τοῦ πράγματος νά καθοδηγηθεῖ ἐπ' αὐτοῦ ἡ Ἱεραρχία ἀπό τόν ἴδιο, σύμφωνα μέ τίς ἀνειλημμένες δεσμέσεις ἤ ὑποσχέσεις του πρός τόν Πατριάρχη. Καί ὅλα αὐτά, ἡμέρα Σάββατο, μετά ἀπό τετραήμερες ἐργασίες τῆς τακτικῆς Ἱεραρχίας καί ἐν ὄψει τελέσεως τεσσάρων ἐπισκοπικῶν Χειροτονιῶν.

Θλιβερή πτυχή ὅλου αὐτοῦ τοῦ σκηνικοῦ καί τῆς σκηνοθεσίας του ὑπῆρξε ἡ στάση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου. Ἐρωτηθείς, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Ἱεραρχίας, ὑπό δημοσιογράφου, τί ἀκριβῶς θά γίνει τό Σάββατο, δηλαδή ἄν θά τεθεῖ πρός συζήτηση μέ τήν προοπτική νά γίνει καί σχετική ψηφοφορία ὥστε νά ληφθεῖ ἀπόφαση ἀπό τήν ἔκτακτη Ἱεραρχία ἐπί τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος, ἐδήλωσε παντελή ἄγνοια! Ἀνέφερε δέ χαρακτηριστικά ὅτι δέν γνωρίζει τί θά εἰσηγηθεῖ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, προσέθεσε μάλιστα ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἁπλή ἐνημέρωση τοῦ σώματος, καθώς ἐπίσης ὅτι δέν γνωρίζει πού "θέλει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά ὁδηγηθεῖ ἡ συζήτηση καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας"! Γλῶσσα λανθάνουσα, τἀληθῆ λέγει!

Χωρίς νά θέλουμε νά ἐπιβαρύνουμε τό κλίμα, ἐκφράζουμε τήν ἱκανοποίησή μας γιά τήν συνετή καί λογική παρέμβαση ἐπί τοῦ θέματος, δι' ἐπιστολῆς, τοῦ Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, ὁ ὁποῖος θέτει τό ζήτημα στίς πραγματικές του διαστάσεις καί τρόπον τινά κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Πράγματι τέτοιες φωνές εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀκούγονται καί κυρίως νά εἰσακούονται, ἔν ὄψει μιᾶς διαφαινομένης ὀδυνηρῆς ἐξελίξεως.

Οἱ Ἱεράρχες, κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, ἀσχέτως ἀκόμη καί τῆς προσωπικῆς των ἀπόψεως και θεωρήσεως τοῦ ζητήματος, κοιτώντας τήν μεγάλη εἰκόνα, ὅπως λέμε, θά πρέπει γιά τό καλῶς νοούμενο συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας νά ἀποτρέψουν τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά ἐκθέσει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος λαμβάνοντας πρωτοβουλίες πρός ἱκανοποίηση τοῦ Φαναρίου.

Ἄς προηγηθοῦν κατά τάξη τά Πατριαρχεῖα καί οἱ Τοπικές Ἐκκλησίες καί ἀφοῦ δέν ἔχουμε τό σθένος καί τήν παρρησία νά προτείνουμε τήν προδήλως μοναδική κανονική διέξοδο τῆς συγκλήσεως, κατόπιν καταλλήλου προετοιμασίας, πανορθοδόξου Συνόδου πρός ἐξέταση τῆς ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἄς μήν ἐκτιθέμεθα. Ἡ διαμορφωθεῖσα κατάσταση, τῆ εὐθύνη, κυρίως, τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ἐκρηκτική καί ἐγκυμονεῖ μεγάλους κινδύνους γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἄς ἀναλογισθεῖ ὅτι τυχόν ἐπιπόλαιες κινήσεις καί πρωτοβουλίες του καί συγκεκριμένως τυχόν πρόθεσή του νά ταχθεῖ τώρα σαφῶς ὑπέρ τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου, μόνος ἤ μετά τῆς περί αὐτὀν Ἱεραρχίας, ὅπως αὐτό προέκυψε ἀπό τίς ἀποφάσεις καί τούς χειρισμούς τοῦ Φαναρίου, θά τόν φέρουν σέ δεινή θέση.

Σέ ἀνάλογη θέση εἶχε περιέλθει ὁ μακρυνός προκάτοχός του Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος συμμορφούμενος στίς καινοτόμες πρωτοβουλίες καί αὐθαίρετες ἀποφάσεις τοῦ διαβόητου Μελετίου Μεταξάκη - τοῦ, κατά Ἰουστῖνον Πόποβιτς, σχισματοποιοῦ - περί τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἡμερολογίου, παρέσυρε τήν τότε Ἱεραρχία, παρά κάποιες συνετές φωνές μεμονωμένων Ἱεραρχῶν, καί τελικῶς ἔγινε αἴτιος ἑνός ἀκόμη ἀθεράπευτου Σχίσματος!

Ἑνός σχίσματος, γιά τό ὁποῖο, κατά τή μαρτυρία τοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, στό τέλος τῆς ζωῆς του ἐμέμφετο ἑαυτόν καί τόν παρασύραντα αὐτόν Μεταξάκη καί ἐδήλωνε, ματαίως πλέον, μετάνοια.
ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.